Εναρμόνιση Κυπριακής Εταιρείας Ελληνικών Συμφερόντων με τις Ελληνικές Φορολογικές Διατάξεις

Ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός Ελλαδιτών επιχειρηματιών επιλέγουν να διεξάγουν  τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες μέσω Κυπριακών Εταιρειών. Η χρήση Κυπριακής εταιρείας (είτε αυτόνομα είτε ως μέρος μεγαλύτερης ομιλικής δομής) μπορεί να προσδώσει χρηματοοικονομική ευελιξία, δυνατότητα διεθνούς επέκτασης (ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου, counterparty risk, μιας Ελληνικής εταιρείας είναι σαφώς μεγαλύτερος από αυτόν μιας Κυπριακής εταιρείας) και σημαντικότερα καλύτερες […]

Continue Reading