Εκμετάλλευση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας Κυπριακή Εταιρεία – Η λανθασμένη αντίληψη αλλά και τα διάφορα οφέλη

Η λανθασμένη αντίληψη

Όπως ήδη έχουμε προϊδεάσει με τον τίτλο,  επικρατεί λανθασμένα η άποψη ότι Ελλαδίτες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα μπορούν να απαλλαγούν από την υπέρογκη φορολογία ακινήτων χρησιμοποιώντας εταιρικό σχήμα που περιλαμβάνει Κυπριακή Εταιρεία.

Και εξηγούμαστε. Στη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, αναφέρεται ρητά στο άρθρο 5 πως “1. Εισόδημα εξ ακινήτου ιδιοκτησίας δύναται να φορολογηθεί εις το Συμβαλλόμενον Κράτος όπου ευρίσκεται η τοιαύτη ιδιοκτησία…………. 3. Aι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται επί εισοδήματος προερχομένου εξ αμέσου χρήσεως, εξ ενοικιάσεως ή χρήσεως υφ’ οιανδήποτε ετέραν μορφήν της ακινήτου ιδιοκτησίας. 4. Aι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 εφαρμόζονται ωσαύτως επί εισοδήματος εξ ακινήτου ιδιοκτησίας επιχειρήσεώς τινος και επί εισοδήματος εξ ακινήτου ιδιοκτησίας χρησιμοποιουμένης δια την παροχήν επαγγελματικών υπηρεσιών.”.

Δηλαδή, οποιοδήποτε εισόδημα προκύπτει από ακίνητη ιδιοκτησία φορολογείται στην χώρα όπου βρίσκεται η ακίνητη αυτή ιδιοκτησία, ακόμη και στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει απλά μίσθωση αλλά και τουριστική επιχείρηση.

… και τα οφέλη

Παρά το πιο πάνω, υπάρχουν και αρκετά οφέλη. Για παράδειγμα, όφελος μπορεί να προκύψει κατά τη διανομή μερίσματος από την Κυπριακή Εταιρεία σε μέτοχο φορολογικό κάτοικο Ελλάδος (περισσότερες πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο).

http://conspectus.com.cy/εφαρμογη-τησ-συμβασησ-αποφυγησ-διπλη/

Επιπλέον, άλλα πλεονεκτήματα από χρήση Κυπριακής εταιρείας στην οποία δύναται να μεταβιβαστούν (ή να αγοραστούν από αυτήν) τα ακίνητα στην Ελλάδα, μπορεί να είναι:

  • Ανωνυμία (φυσικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι πρόνοιες του Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) αφού μη δήλωση του φυσικού προσώπου που κατέχει τις μετοχές πιθανότατα δημιουργεί υποχρέωση για καταβολή του ΕΦΑ).
  • Τα μερίσματα που καταβάλλονται από την Ελληνική Εταιρεία στην Κυπριακή Εταιρεία δεν θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα, νοουμένου η Κυπριακή Εταιρεία κατέχει τουλάχιστον  το 10% για συνεχές χρονικό διάστημα 2 ετών – οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης στην περίπτωση που υπάρχει εγκατάσταση / υποκατάστημα στην Ελλάδα τα φορολογηθέντα κέρδη μεταφέρονται στην μητρική εταιρεία χωρίς παρακράτηση φόρου.
  • Αφορολόγητη μεταβίβαση μετοχών και άρα ολόκληρης της εταιρείας στην οποία έχει εισφερθεί (ή από την οποία έχει αγοραστεί) το ακίνητο σε περίπτωση που θέλει να αλλάξει χέρια.
  • Στην σύμβαση Κύπρου – Ελλάδας δεν υπάρχει πρόνοια αναφορικά με εταιρείες κατοχής μεγάλης ακίνητης περιουσίας “Property-Rich Companies”.
  • Κέρδη από την πώληση μετοχών  Ελληνικής Εταιρείας από Κυπριακή Εταιρεία θα φορολογούνται στη χώρα κατοικίας  του πωλητή (π.χ. Κύπρος, σύμβαση Κύπρου – Ελλάδας).
  • Σύμφωνα με το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου, τα κέρδη που προέρχονται από τη διάθεση των μετοχών που συνδέονται με τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός της Κύπρου απαλλάσσονται από το φόρο στην Κύπρο.
  • Πρόσβαση σε χρηματοδότηση η οποία γίνεται ευκολότερη όταν υπάρχει ακίνητο ως εξασφάλιση. Μπορεί επίσης να γίνει χρήση σχετικής φορολογικής νομοθεσίας στην Κύπρο με την οποία παραχωρείται νοητή έκπτωση τόκων.
  • Δεν υπάρχουν φόροι κατά την πώληση ή κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Κυπριακής Εταιρείας ενώ δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου σχετικά με την κατανομή των εσόδων που προκύπτουν σε μη μόνιμους κατοίκους.
  • Προστασία ιδιοκτησίας.

Καταλήγοντας, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε αναφορά στην ανάγκη το οποιοδήποτε εταιρικό σχήμα και η δομή του να είναι συμβατά με τον Ελληνικό Φορολογικό Κώδικα έτσι ώστε να περιορίζεται στον ελάχιστο βαθμό η διαρροή φορολογίας προς την Ελλάδα ή / και η αμφισβήτηση του σχήματος από τις Ελληνικές φορολογικές αρχές. Προς τούτο, είναι αναγκαία η συμβολή Ελλαδίτη επαγγελματία φοροτεχνικού ο οποίος και θα εγκρίνει την όποια λύση.

Απαλλαγή Ευθύνης

Το παρόν δεν αποτελεί φορολογική συμβουλή ή προτροπή για να ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις ή ενέργειες. Για φορολογικές συμβουλές που άπτονται του Ελληνικού φορολογικού συστήματος παρακαλούμε απευθυνθείτε σε Επαγγελματία Σύμβουλο στην Ελλάδα.