Φορολογική Μεταρύθμιση – Μη Κάτοικος (Non – Domicile)

Στις 9 Ιουλίου 2015, η Κυπριακή Βουλή ενέκρινε μια σειρά από φορολογικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος αλλά και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με μια από αυτές τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και ειδικότερα με αυτή που αφορά την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά (ΕΑΕ) και την εισαγωγή του θεσμού του «μη-κάτοικου».

Η εν λόγω φορολογική μεταρρύθμιση στοχεύει στη προσέλκυση στελεχών και προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης μέσω της απαλλαγής τους – κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις – από την υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα πάνω στα ενοίκια, τους τόκους και τα μερίσματα. Πλέον η Κύπρος καθίσταται ελκυστικός προορισμός όχι μόνο για τις ξένες επιχειρήσεις αλλά και για τους ίδιους τους  ξένους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να διευρύνουν και σε προσωπικό επίπεδο τα φορολογικά οφέλη που προσφέρει η Κύπρος.

 

Έκτακτη Αμυντική Εισφορά – Τι ίσχυε μέχρι σήμερα:

Μέχρι πρότινος, φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (δηλαδή πρόσωπα τα οποία κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους διέμεναν για τουλάχιστον 183 ημέρες στην Κυπριακή Δημοκρατία) είχαν υποχρέωση να καταβάλλουν ΕΑΕ επι εισοδημάτων που προέκυπταν από τόκους (30%), ενοίκια (3%) και μερίσματα (17%).

Όπως γίνεται αντιληπτό, το υψηλό ποσοστό της ΕΑΕ ενεργούσε αποτρεπτικά στην προσέλκυση ξένων επιχειρηματιών.

Έκτακτη Αμυντική Εισφορά – Τι αλλάζει:

Εισάγεται ο θεσμός του όρου «μη-κάτοικος», επιτρέποντας σε φορολογικούς κάτοικους Κύπρου οι οποίοι κατηγοριοποιούνται ως «μη-κάτοικοι» να απαλλάσσονται της υποχρέωσης τους για καταβολή της ΕΑΕ.

Πλέον δίδεται ένα ισχυρό κίνητρο σε ξένους επιχειρηματίες να εγκαθίστανται στη Κύπρο και να επιλέγουν την Κυπριακή Δημοκρατία ως τη χώρα της φορολογικής τους κατοικίας. Ειδικότερα ξένοι επιχειρηματίες οι οποίοι είναι επίσης και μέτοχοι σε Κυπριακές εταιρείες θα μπορούν όχι μόνο να καρπούνται των πολλαπλών φορολογικών πλεονεκτημάτων σε επίπεδο εταιρείας (π.χ. χαμηλός εταιρικός φόρος ) αλλά θα μπορούν να λαμβάνουν και τα μερίσματά τους από τα κέρδη της εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση.

«Μη Κάτοικος»

Άτομο θεωρείται ότι έχει κατοικία στη Δημοκρατία εάν:

  1. Έχει κατοικία καταγωγής στη Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου, δηλαδή κατά το χρόνο γέννησης του η κατοικία του πατέρα του ήταν στην Δημοκρατία, εκτός εάν:
    1. Έχει αποκτήσει και διατηρεί κατοικία επιλογής  εκτός της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι δεν ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία με βάση τις πρόνοιες του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου για οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) συνεχόμενων ετών πριν από το φορολογικό έτος, ή
    2. Δεν ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία (με βάση τις πρόνοιες του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου) για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) συνεχόμενων ετών αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
  2. ή, είναι φορολογικός κάτοικος στη Δημοκρατία (με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο) για τουλάχιστον δεκαεπτά (17) από τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν από το φορολογικό έτος